PRAWDA ZAPISANA W BIBLII


PRAWDA ZAPISANA W BIBLII

 

 

        Pismo Święte oznajmia nam bardzo wyraźnie , że istnieje tylko jedna droga do Królestwa Bożego – do nieba i że istnieje tylko jeden pośrednik między Bogiem a rodzajem ludzkim – Pan Jezus Chrystus .
Nie ma innych pośredników .
Nikt inny oprócz Pana Jezusa jest w stanie być rozjemcą i pośrednikiem przed obliczem Pana Boga Wszechmogącego – Stworzyciela Nieba i Ziemi .
Słowo Boże mówi na ten właśnie temat .
W Nowym Testamencie , w 1 liście do Tymoteusza , rozdział 2 znajdujemy znamienne słowa .
” Albowiem jeden jest Bóg , i jeden pośrednik Boga i ludzi , człowiek Chrystus Jezus „

A więc nikt inny !!!
Jak wyraźnie widzimy ze stronic Pisma Świętego , Pan Bóg ustanowił jedynie Pana Jezusa Chrystusa , aby był naszym pośrednikiem .
Jednakże ludzie od samego początku wymyślali sobie rozmaitych pośredników .
Ludzie obierali sobie różnych świętych , przynosili im różne ofiary i modlili się do nich wierząc , że święci ci będą ich pośrednikami z Bogiem ; że są oni w stanie prosić i błagać Pana Boga o pomoc .
Zupełnie podobna sytuacja przedstawia się w naszych czasach .
Świat niewiele się zmienił pod tym względem .
Człowiek w dalszym ciągu wierzy , że święci są w stanie pośredniczyć w ich imieniu .
Dlatego też modlitwy do świętych są bardzo ważne dla podtrzymania ich wiary .
Ludzie modlą się np. do św . Józefa , do św . Jakuba czy też do Marii – matki Pana Jezusa Chrystusa. Zapamiętajmy słowa Pana Jezusa z Ewangelii św . Jana , rozdział 14 :
” Odpowiedział mu Jezus : Ja jestem droga i prawda , i żywot , nikt nie przychodzi do Ojca , tylko przeze mnie ”

Należy więc przyjść odważnie i ze skruszonym sercem do jedynego i prawdziwego pośrednika nowego przymierza .
Przyjść w modlitwie przed oblicze Boże, w imieniu Jezusa Chrystusa i prośmy Ojca Wszechmogącego o miłosierdzie i łaskę zbawienia .
Pamiętajmy , że to właśnie Jezus jest drogą do Ojca .
Pismo Święte mówi nam, że nikt nie może przyjść do Ojca , który jest w niebie , jak jedynie przez Jezusa Chrystusa .
Odrzucić zatem musimy fałszywych pośredników. Innej opcji nie ma!
A więc nic nie znaczących wstawiennictw wszystkich świętych , Marii , biskupów czy kapłanów.
Tylko przez Chrystusa mamy pojednanie i pokój z Bogiem , a nie przez wymyślonych przez ludzi pośredników .
Tylko przez Jezusa mamy dostęp do Boga , do nieba .
Przez krew Chrystusową staliśmy się bliscy Bogu.
Jesteśmy dziećmi Bożymi , przyjaciółmi Boga i naszą prawdziwą Ojczyzną jest Niebo , tam gdzie jest Bóg .
Jesteśmy współobywatelami świętych i domownikami Boga .
W liście do Efezjan ( Nowy Testament ) , rozdział 2 jest napisane tak :
” Ale teraz wy , którzy niegdyś byliście dalecy,staliście się w Chrystusie Jezusie bliscy przez krew Chrystusową .
Albowiem On jest pokojem naszym , on sprawił , że z dwojga jedność powstała , i zburzył w ciele swoim stojącą pośrodku przegrodę z muru nieprzyjaźni ;
Albowiem przez niego mamy dostęp do Ojca , jedni i drudzy w jednym Duchu ,
Tak więc już nie jesteście obcymi i przychodniami , lecz współobywatelami świętych i domownikami Boga ,
Zbudowani na fundamencie apostołów i proroków ,
którego kamieniem węgielnym jest sam Chrystus Jezus „

Dlatego Jezus mówi: „Nadto powiadam wam, że jeśliby dwaj z was na ziemi uzgodniliswe prośby o jakąkolwiek rzecz, otrzymają ją od Ojca mojego, któryjest w niebie.” (Mateusza 18, 19)Każda modlitwa dociera do uszu Boga, jednak modlitwa uzgodniona iwypowiedziana przez dużą rzeszę wierzących ma moc szczególną. Gdyby tak wszyscy ludzie stanęli w jednomyślnej prośbie-modlitwie już dziś i nad naszą Ojczyzna zajaśniałoby światło Boga. Dlaczego tego więc nie czynimy? W Biblii czytamy wszak:Wielokrotnie i wieloma sposobami przemawiał Bóg dawnymi do ojców przez proroków; (2) ostatnio, u kresu tych dni, przemówił do nas przez Syna, którego ustanowił dziedzicem wszechrzeczy, przez którego także wszechświat stworzył.(Hebrajczyków 1, 1-2)Ewangelizacja prawdziwa winna opierać się przede wszystkim na prawdziwym Słowie Bożym. Nie wolno do niego dodawać żadnych nauk ludzkich, przed którym ostrzega nas Paweł pisząc do Tymoteusza bardzo ważne słowa: „Albowiem przyjdzie czas, że zdrowej nauki nie ścierpią, ale wedługswoich upodobań nazbierają sobie nauczycieli, żądni tego, co uchołechce, (4) i odwrócą ucho od prawdy, a zwrócą się ku baśniom.(2 Tymoteusza 4, 3-4)Należą do nich ci, co bardziej słuchają grzesznych ludzi niż samego Boga. A póki jesteśmy tu na ziemi wszyscy jesteśmy grzeszni. Biblia wyraźnie o tym mówi,przestrzegając nas abyśmy nie ulegali zwodzicielom niezależnie, czy są osobami zajmującymi wysokie stanowiska w kościele. Dlaczego? Ponieważ oni są także omylni. Biblia wyraźnie mówi,że „(13) Wchodźcie przez ciasną bramę; albowiem szeroka jest brama iprzestronna droga, która wiedzie na zatracenie, a wielu jest takich,którzy przez nią wchodzą. (14) A ciasna jest brama i wąska droga,która prowadzi do żywota; i niewielu jest tych, którzy ją znajdują.(Mateusza 7, 13-14)Powinniśmy więc mieć na uwadze tę przestrogę: „(15) Strzeżcie się fałszywych proroków, którzy przychodzą do was wodzieniu owczym, wewnątrz zaś są wilkami drapieżnymi! „(Mateusza 7, 15)Bóg nie chce, abyśmy padli łupem owych drapieżnych wilków. Nie chce też,byśmy się chwiali i byli jak chorągiewka na wietrze. Chce, byśmy byli stali iugruntowani w naszej wierze. (Efezjan 4, 14-15).Prawdziwy chrześcijanin stroni od świąt i obrzędów wymyślonych przez ludzi. Jednakże, ponieważ rozpowszechnił się bardzo zwyczaj obchodzenia tzw. Bożego Narodzenia, wydało mi się słuszne, aby napisać na ten temat kilka słów.Już po katolickim święcie 1 listopada witryny sklepowe są przyozdabianemikołajami, reniferami, choinkami itp. Rozpoczyna się okres budowaniaatmosfery świątecznej w związku ze świętami, które z definicji powinny byćwspomnieniem narodzin Pana Jezusa Chrystusa, w praktyce są festiwalemhandlu, płytkiej rozrywki, obżarstwa, pijaństwa, ale czasami też odpoczynku ibudowania więzi z rodziną w domowym zaciszu. Akcenty religijne, jeśli się wtym czasie pojawiają, to dotyczą one nielicznych, i więcej w nich mowy opłatkach śniegu, reniferach czy tzw. „magii świąt” (sic!) niż o Bogu.Czas więc zastanowić się, czy jest godne chrześcijanina, aby w tymbezbożnym festiwalu uczestniczyć? Presja otoczenia jest ogromna, ale ludzie,którym Bóg miły, nie powinni iść owczym pędem za innymi, ale raczejzapytywać o to, co jest wolą Bożą, którą możemy poznać z Biblii.Pan Jezus ustanowił dwa obrzędy: chrzest w wodzie i pamiątkę WieczerzyPańskiej (tzw. komunię). Jeśli przeczytamy Biblię wzdłuż i wszerz, toprzekonamy się, że nie ma w niej ani jednego słowa o świętowaniu Jegonarodzin. I to wystarczy, aby powiedzieć, że żaden chrześcijanin nie maobowiązku uczestniczenia w świętach Bożego Narodzenia.Nie należy potępiać tych, którzy świętująApostoł Paweł wypowiada się w swoim Liście do Rzymian na temat praktyk,które nie są nakazem Pana Jezusa, a które są wymyślane przez ludzi. Może tobyć nakaz powstrzymywania się od pewnego rodzaju pokarmów (np. zakazjedzenia mięsa w piątki) albo ustanawianie świąt, o których nie ma mowy wBiblii. Przeczytajmy poradę Pawła: „A słabego w wierze przyjmujcie, nie wdając się w ocenę jegopoglądów. (2) Jeden wierzy, że może jeść wszystko, słaby zaś jarzynęjada. (3) Niechże ten, kto je, nie pogardza tym, który nie je, a kto nieje, niech nie osądza tego, który je; albowiem Bóg go przyjął. (4) Kimżety jesteś, że osądzasz cudzego sługę? Czy stoi, czy pada, do panaswego należy; ostoi się jednak, bo Pan ma moc podtrzymać go. (5)Jeden robi różnicę między dniem a dniem, drugi zaś każdy dzieńocenia jednakowo; niechaj każdy pozostanie przy swoim zdaniu. (6)Kto przestrzega dnia, dla Pana przestrzega; kto je, dla Pana je,dziękuje bowiem Bogu; a kto nie je, dla Pana nie je, i dziękuje Bogu.(7) Albowiem nikt z nas dla siebie nie żyje i nikt dla siebie nie umiera;(8) bo jeśli żyjemy, dla Pana żyjemy; jeśli umieramy, dla Panaumieramy; przeto czy żyjemy, czy umieramy, Pańscy jesteśmy. (9) Nato bowiem Chrystus umarł i ożył, aby i nad umarłymi i nad żywymipanować. (10) Ty zaś czemu osądzasz swego brata? Albo i ty, czemupogardzasz swoim bratem? Wszak wszyscy staniemy przed sądemBożym. (Rzymian 14, 1-10)Jak widzimy, Paweł mówi jasno, że mamy przyjmować słabych w wierze i niewdawać się w ocenę ich poglądów. Zawsze znajdą się ludzie, którzy będąpotrzebowali „religijnych dopalaczy”: swoistych pokarmów, ceremonii, szat,obrzędów. Nie możemy ich jednak ani potępiać, ani osądzać. Co się tyczyświąt, to Paweł mówi wyraźnie:(5) Jeden robi różnicę między dniem a dniem, drugi zaś każdy dzieńocenia jednakowo; niechaj każdy pozostanie przy swoim zdaniu.(Rzymian 14, 5Królestwo Boże to nie pokarm i napój, to również nie Mikołaj, renifer,obżarstwo, gwiazda, prezenty, a w szczególności głupie piosenki świąteczne,stylizowane na kolędy, które mówią o płatkach śniegu, dzwonkach iprezentach, a z których pierwiastek religijny został w całości wyrugowany.Mamy tez obietnice Pana Jezusa: „A Jezus przystąpiwszy, rzekł do nich te słowa: „Dana mi jest wszelka moc na niebie i na ziemi. (19) Idźcie tedy i czyńcie uczniamiwszystkie narody, chrzcząc je w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego,(20) ucząc je przestrzegać wszystkiego, co wam przykazałem. A oto Jajestem z wami po wszystkie dni aż do skończenia świata. (Mateusza28, 18-20)A co do oddawania czci Bogu w Biblii jest o tym jasno powiedziane.

W Ew. Jana 4,20-24
[Kobieta:] Ojcowie nasi oddawali cześć Bogu na tej górze, a wy mówicie, że w Jerozolimie jest miejsce, gdzie należy czcić Boga. Odpowiedział jej Jezus: Wierz Mi, kobieto, że nadchodzi godzina, kiedy ani na tej górze, ani w Jerozolimie nie będziecie czcili Ojca. (…) Nadchodzi jednak godzina, owszem, już jest, kiedy to  prawdziwi czciciele będą oddawać cześć Ojcu w Duchu i prawdzie, a takich to czcicieli chce mieć Ojciec. Bóg jest duchem: potrzeba więc, by czciciele Jego oddawali Mu cześć w Duchu i prawdzie.

To nie miejsce ma znaczenie. Nie nazwa kościoła. Nie przynależność. Nie rytuały. Bóg patrzy tylko i wyłącznie w Twoje serce. Czy wierzysz? Czy zależy Ci na kontakcie z Bogiem? Czy traktujesz Pismo Święte poważnie? Mów do Niego. Powierzaj mu swoje troski. Przepraszaj za grzechy i upadki. Porzuć niebiblijne praktyki. Ufaj mu. Czytaj codziennie Biblię (najlepiej zacznij od NT). Jeżeli szukasz kościoła znajdź taki, który będzie opierał się tylko na Biblii a jednocześnie da Ci swobodę wyboru i swobodę myśli. Kobieta:] Ojcowie nasi oddawali cześć Bogu na tej górze, a wy mówicie, że w Jerozolimie jest miejsce, gdzie należy czcić Boga. , kobieto, że nadchodzi godzina, kiedy ani na tej górze, ani w Jerozolimie nie będziecie czcili Ojca. (…) Nadchod

Biblia mówi o sobie, że jest doskonała. „Słowa Pańskie są słowami czystymi, srebrem przetopionym, odłączonym od ziemi, siedemkroć oczyszczonym” (Psalm 12.7). „Prawo Pana jest doskonałe” (Psalm 19.7). „Każde słowo Pana jest prawdziwe” (Przyp. Salomona 30.5). Twierdzenia dotyczące prawdziwości i doskonałości są absolutnie fundamentalne. Zauważ, że nie mówimy tutaj, iż Słowo Boże jest ‘przeważnie’ prawdziwe, a pismo ‘prawie’ doskonałe. Biblia wskazuje, że jej treść jest w całości prawdziwa, nie pozostawiając miejsca jakimkolwiek teoriom ‘częściowej doskonałości.’


Czytaj więcej:http://www.gotquestions.org/Polski/nieomylnosc-Biblii.html#ixzz3IT06JI9f

Biblia jest odzwierciedleniem samego Autora. Biblia została napisana przez Samego Boga, który prowadził ludzi w procesie zwanym „natchnienie”, przekazując im treść księgi. „Całe Pismo przez Boga jest natchnione” (2 Tymoteusza 3.16). Zobacz także 2 Piotra 1.21 oraz Księgę Jeremiasza 1.2.

Czytaj więcej:http://www.gotquestions.org/Polski/nieomylnosc-Biblii.html#ixzz3IT0VIas7

BIBLIA: Dzieje Apostolskie 16:31
„Uwierz w Pana Jezusa a będziesz zbawiony ty i twój dom” 

Nigdzie w Piśmie Świętym nie jest napisane: „uwierz w Jezusa i Marię”. Po co modlisz się do Marii skoro ani nie jest ona ani pośrednikiem do Boga, ani nie da ci zbawienia? Czemu odbierasz chwałę Bogu? Po co modlisz się na różańcu przejętym od pogan, o krwawej przeszłości, nie mającym nic wspólnego z Bogiem a jedynie ze wschodnimi religiami? Postępując wbrew Bożym prawom nie przybliżasz się do Niego, lecz oddalasz.

Katolicy dzielą się na takich, którzy się do Maryi modlą i oczekują, że ona ich wysłucha, na tych którzy proszą ją o wstawiennictwo u Boga i uważają za pośredniczkę a także tych, którzy zaprzeczają jakoby kult Maryi w ogóle istniał. Ostatni twierdzą, iż w „szacunku” dla Matki Boskiej nie ma nic złego. Wszystkie te trzy podejścia są niezgodne z Biblią i faktami co poniżej wykażę.

Nie ma w Biblii ani jednego fragmentu który wskazywał by na to, że Maryja traktowana była przez apostołów jak pośrednik między Bogiem a ludźmi, ktoś wyjątkowy, lub że oddawana jej była jakakolwiek cześć. Apostołowie nigdy nie wspominali o niej. Nie okazywali jej żadnej formy czci, nie traktowali jej jak pół boginki, jak matki Boga. Bo Bóg nie ma matki, był od zawsze i zawsze będzie. Maria była człowiekiem, jego stworzeniem, które użył w wielkim i ważnym celu, co nie zmienia faktu, że Maria nadal pozostała tylko człowiekiem. Wielu ludzi Bóg używał, miał wielu proroków, mimo to nigdy nie pozwalali oni na oddawanie im samym czci. Bycie pokornym sługą Boga nie jest wystarczającym powodem by danemu człowiekowi oddawać cześć i wywyższać go. Można go jedynie naśladować.
Po co szukać innych imion, przez które można dotrzeć do Boga? Maryja, tłumy świętych. Jest przecież jedno doskonałe imię.

Po pierwsze Maria, nazywana Maryją, została koronowana na królową Polski. Czyż nie jest to wielkie wywyższenie? To nie Jezus, Bóg, zbawiciel świata jest królem Polski. Jest nią jego matka, uboga, pokorna Żydówka, człowiek, stworzenie. Jest wywyższona ponad Jezusa Chrystusa, Boga. I właśnie dlatego w Polsce się źle dzieje. Bóg nie może błogosławić gdyż ona jest Królową Polski.

Kult Marii z Nazaretu to wielkie bałwochwalstwo, sprzeczne z Biblią, będące sprytną sztuczką Szatana, która ma odwieść ludzi od Boga a zająć ich innym kultem, oddawaniem czci stworzeniu zamiast stwórcy, oddawaniem czci nie tylko Marii ale i figurkom czy obrazom ją przedstawiającym (np. obraz w Częstochowie) i łamaniem drugiego przykazania, które także wykreślone zostało z nauczania Kościoła Katolickiego (nie ma go w katechizmach i nie jest nauczane ale nadal, na szczęście, jest we wszystkich Bibliach): 

II przykazanie, II księga Mojżeszowa (Wyjścia) 20.4-5 

Nie czyń sobie podobizny rzeźbionej czegokolwiek, co jest na niebie w górze, i na ziemi w dole, i tego, co jest w wodzie pod ziemią. Nie będziesz się im kłaniał i nie będziesz im służył, gdyż Ja, Pan, Bóg twój, jestem Bogiem zazdrosnym, który karze winę ojców na synach do trzeciego i czwartego pokolenia tych, którzy mnie nienawidzą.”
5 Moj. 4:16

Myślisz sobie: no dobrze, może rzeczywiście kult Marii nie jest dobry, ale czy to takie ważne? Oddawanie czci komu innemu niż Bogu jest bałwochwalstwem. Czy jest to ważne? O tym również mówi Biblia.
Albo czy nie wiecie, że niesprawiedliwi Królestwa Bożego nie odziedziczą? Nie łudźcie się! Ani wszetecznicy, 
ani bałwochwalcy, ani cudzołożnicy, ani rozpustnicy, ani mężołożnicy, Ani złodzieje, zaś chciwcy, ani pijacy, zaś oszczercy, ani zdziercy Królestwa Bożego nie odziedziczą. 1 Kor. 6:9-10

Warto wiedzieć, że pewne nauki kościoła zostały dodane już po spisaniu przez Jana księgi Objawienia. W niej napisał wszystko , co ludzie winni wiedzieć ,przestrzegając, aby do niej nic nie dodawać i nic z niej nie ujmować. Stało się jednak odwrotnie. I tak oto : Oddawanie czci aniołom, zmarłym świętym i obrazom wprowadzono w 375 r. 

Początek wywyższania Marii, określenia „matka Boża” (theotokos) zastosowane po raz pierwszy przez Sobór Efeski w 431 roku. 
Modlitwy kierowane do Marii, świętych i aniołów od około 600r. 
Wniebowzięcie Marii (cielesne zabranie jej do nieba wkrótce po śmierci) proklamowane przez papieża Piusa XII w roku 1950. 
Maria ogłoszona „Matką Kościoła” przez papieża Pawła VI w roku 1965. 

Gdyby wszyscy ludzie czytali Biblię i to nie uszłoby ich uwadze. Iż nauki kościoła są błędne i obrażają Stworzyciela Nieba i Ziemi.

Każdy z nas ma dostęp do Biblii i każdy powinien w niej szukać prawdy. Nie ufaj kościelnym autorytetom, jeśli się mylą nie odpowiedzą za twoje błędy, ty za nie odpowiesz osobiście, warto więc dokładniej przyjrzeć się Biblii i porównać z nią to, w co się wierzy. Biblia mówi: 

„Przeklęty mąż, który na człowieku polega”
Księga Jeremiasza17.5

„Błogosławiony mąż, który polega na Panu”
księga Jeremiasza 17.7

Wiedz też, że nie ma ludzi nieomylnych (jeżeli uważasz, że nieomylny jest np. Papież) On też jest tylko człowiekiem i jemu także oddawana jest cześć, która należna jest tylko Bogu – a Papież na to pozwala, podaje swój pierścień do całowania, przyjmuje hołdy, pozwala ludziom klękać przed sobą. Nie tacy byli apostołowie. Gdy Korneliusz padł na kolana przed Piotrem ten kazał mu wstać i powiedział: „nie czyń tego, bo jestem tylko człowiekiem”. I tak powinien postępować Sługa Boży.
Nie ma ludzi nieomylnych: 
Gdyż 
wszyscy zgrzeszyli i brak im chwały Bożej. Rzymian 3:22-24

Nie ufaj ludziom w kwestii swojego zbawienia. Kiedy staniesz przed Bogiem nie będziesz mógł zwalić na nich winy. Zbawienie to sprawa bardzo osobista. Będziesz tylko Ty i Bóg. On powie wtedy: „Miałeś dostęp do Mojego Słowa, listu, który Ci zostawiłem. Ale nie chciałeś do niego zajrzeć.”

Wracając jeszcze do modlitwy trzeba zauważyć kolejny grzech, jaki popełniają ludzie „nieświadomi”.

Na różańcu ludzie modlą się głównie do Maryi (na każde jedno odmówienie „Ojcze Nasz” przypada dziesięć „Zdrowaś Mario”), lub, jak niektórzy to określają, modlą sie „za jej pośrednictwem” do Boga. Z Biblii wiemy jednak, że Bóg zabrania modlitw do człowieka, a także, że jedynym pośrednikiem między Bogiem a ludźmi jest Jezus Chrystus.

(zob. I list św. Pawła do Tymoteusza 2.5, Ew. Św. Jana 14:6, Dzieje Apostolskie 4.12)

 

Taka modlitwa jest więc niewłaściwa. Sprzeciwia się Bogu. Jak to możliwe? – powiesz – przecież sama Maryja ukazywała się wielokrotnie i nakazywała modlitwy na różańcu! Faktycznie – to zastanawiające. Dla tych, którzy znają Słowo Boże – niepokojące: Maria (zwana Maryją) ukazuje się ludziom. Warto zadać sobie więc pytanie: Czy w Biblii jest gdziekolwiek napisane: „ześlę wam Marię, ona wam powie, co robić?” Nie. Jezus powiedział jedynie, że ześle nam Ducha Świętego i że mamy wykonywać to, co napisane w Biblii – Słowie Bożym, które jest ponadczasowe i niezmienne. Nakazał modlić się tylko do Boga Ojca w Jego – Jezusa – imieniu (zob. – Jan 14:13, 14).

Jezus przekazał uczniom modlitwę „Ojcze Nasz”, ale nigdy nie kazał się modlić „Zdrowaś Mario”.


Różaniec został przyjęty (od pogan) przez Piotra Pustelnika w 1090 r.

Szczególne „zasługi” w krzewieniu i spopularyzowaniu modlitwy na różańcu miał święty Dominik, któremu, po udanej rzezi Waldenosów i Albigenosów w południowej Francji pod Muret w 1213 r, ukazała się Matka Boska, chwaląca jego poczynania i przykazująca modlitwę na różańcu, która miała przynieść więcej takich rzezi na heretykach. Powinno być to zastanawiające, skoro teraz również Kościół potępia swoje dawne krucjaty i uważa je za błąd.

Czy Maria opisana w Biblii, Matka Jezusa, jest tą samą „Maryją” której teraz oddaje się cześć i której objawienia mają co jakiś czas miejsce? To pytanie, na które musisz odpowiedzieć sobie sam. Skoro Maryja, zgodnie ze Słowem Bożym, nie jest pośrednikiem miedzy Bogiem a ludźmi, nie powinna się ludziom ukazywać. Skoro też Biblia zabrania czcić stworzenie, czyli człowieka, a ludzie to robią, „prawdziwa” Maria, gdyby już miała się objawiać, powinna ich od tego bezbożnego czynu odwieść, a nie zachęcać do grzechu i łamania Bożych nakazów. Kim więc jest, skoro to robi? Kto się pod nią podszywa? 

Czytaj Biblię a znajdziesz w niej prawdę.

Pan Jezus powiedział:
„o cokolwiek prosić będziecie w imieniu moim, to uczynię, aby Ojciec był uwielbiony w Synu”. (Jana 14:13)

„Jeśli o co prosić będziecie w imieniu moim, spełnię to„. (Jana 14:14)
„Dotąd o nic nie prosiliście w imieniu moim; proście, a weźmiecie, aby radość wasza była zupełna.”

Biblia


Reklamy

Skomentuj

Proszę zalogować się jedną z tych metod aby dodawać swoje komentarze:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google+

Komentujesz korzystając z konta Google+. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

w

Connecting to %s