O ODDAWANIU CZCI BOGU NA PODSTAWIE BIBLII


O  ODDAWANIU CZCI  BOGU NA PODSTAWIE BIBLII

santa_biblia_jesus_.gif

 

 

 

 

 

 

Duch Święty daje wierzącym narzędzia – dary niezbędne do budowania Kościoła. Wszystkim zaś objawia się Duch dla wspólnego dobra. Jednemu dany jest przez Ducha dar mądrości słowa, drugiemu umiejętność poznawania według tego samego Ducha innemu jeszcze dar wiary w tymże Duchu, innemu łaska uzdrawiania przez tego samego Ducha, innemu dar czynienia cudów, innemu proroctwo, innemu rozpoznawanie duchów, innemu dar języków i wreszcie innemu łaska tłumaczenia języków Wszystko zaś sprawia jeden i ten sam Duch, udzielając każdemu tak, jak chce.

1Kor.7-11

Bóg, który stworzył świat i wszystko, co na nim, Ten, będąc Panem nieba i ziemi, nie mieszka w świątyniach ręką zbudowanych, ani też nie służy mu się rękami ludzkimi, jak gdyby czego potrzebował, gdyż sam daje wszystkim życie i tchnienie, i wszystko. (Dz. Ap. 17:24-25) Kiedy Jezus Chrystus rozmawiał z Samarytanką (Ew. Jana 4 rozdział werset 20), ta stwierdziła : iż ojcowie Samarytan oddawali Bogu cześć na górze, natomiast Żydzi oddają Bogu cześć w Jerozolimie (w Świątyni). Na co Pan Jezus jej odpowiedział (wersety 21,23-24): „Niewiasto, wierz mi, że nadchodzi godzina, kiedy ani na tej górze, ani w Jerozolimie nie będziecie oddawali czci Ojcu. (…) Lecz nadchodzi godzina i teraz jest, kiedy prawdziwi czciciele będą oddawali Ojcu cześć w duchu i w prawdzie; bo i Ojciec takich szuka, którzy by Jemu tak cześć oddawali. Bóg jest duchem, a ci, którzy mu cześć oddają, winni mu ją oddawać w duchu i w prawdzie.” Jednocześnie Pan Jezus zapowiedział, iż nadchodzi godzina, a nawet już jest, że prawdziwi czciciele Boga nie będą uzależnieni od żadnego specjalnego miejsca, aby tam oddawać Bogu cześć. Ważne będzie jedynie to, aby cześć oddawać w duchu i prawdzie. A więc już nie miejsce jest ważne, a sposób, w jaki się oddaje Bogu cześć. „Albowiem łaską zbawieni jesteście przez wiarę, i to nie z was: Boży to dar; nie z uczynków, aby się kto nie chlubił.” (Efez. 2:8-9)

Apostoł Paweł tak relacjonował swoją misję głoszenia Ewangelii, stojąc prze królem Agryppą: „Ponieważ jednak opieka Boża czuwała nade mną aż do dnia dzisiejszego, ostałem się, dając świadectwo małym i wielkim, nie mówiąc nic ponad to, co powiedzieli prorocy i Mojżesz, że się stanie, to jest, że Chrystus musi cierpieć, że On jako pierwszy, który powstał z martwych, będzie zwiastował światłość ludowi i poganom. (Dz. Ap. 26:22-23) Paweł nie mówił nic o żadnym kulcie! Apostoł Paweł przebywający wśród Greków w Atenach, widząc ich bałwochwalstwo (posągi, świątynie), tak do nich powiedział: „Bóg, który stworzył świat i wszystko, co na nim, Ten, będąc Panem nieba i ziemi,nie mieszka w świątyniach ręką zbudowanych,ani też nie służy mu się rękami ludzkimi, jak gdyby czego potrzebował, gdyż sam daje wszystkim życie i tchnienie, i wszystko. (Dz. Ap. 17:24-25)

Dzisiaj niestety wielu ludzi na całym świecie twierdzi, że Bóg – Jezus Chrystus, mieszka w świątyniach zbudowanych przez ludzi, pod postacią Eucharystii. Wielu ludzi dzień w dzień służy swoimi rękami bogom (obrazom, posągom), nie zważając na powyższe wersety ze Słowa Bożego. A przecież: „Wiara jest pewnością tego, czego się spodziewamy, przeświadczeniem o tym, czego nie widzimy.” (Hebr. 11:1)

„Albowiem nieznaczny chwilowy ucisk przynosi nam przeogromną obfitość wiekuistej chwały, nam, którzy nie patrzymy na to, co widzialne, ale na to, co niewidzialne; albowiem to, co widzialne, jest doczesne, a to, co niewidzialne, jest wieczne. Wiemy bowiem, że jeśli ten namiot, który jest naszym ziemskim mieszkaniem, się rozpadnie, mamy budowlę od Boga, dom w niebie, nie rękoma zbudowany, wieczny.”

(2 Kor. 4:17-5:1)

Podsumowując, w Biblii brak jest wersetów, zachęcających wyznawców Jezusa do budowania świątyń i obejmowania kultem miejsc lub przedmiotów. Słowo Boże zachęca nas do wiary w Jezusa w oparciu o to, co niewidzialne. Cześć Bogu należy oddawać w duchu i prawdzie, w dowolnym miejscu. Nie musisz iść do świątyni, aby upaść na kolana i modlić się do Boga o przebaczenie grzechów i życie wieczne. Ofiara Jezusa została złożona raz na zawsze i przelana przez Jezusa krew gładzi grzechy każdego, kto w to uwierzy. A gdy uwierzysz, wówczas możesz i do siebie odnieść poniższe słowa, skierowane w pierwszej kolejności do wierzących w Jezusa Hebrajczyków: „Wy nie podeszliście bowiem do góry, której można dotknąć, do płonącego ognia, mroku, ciemności i burzy ani do dźwięku trąby i głośnych słów, na których odgłos ci, którzy je słyszeli, prosili, aby już do nich nie przemawiano; nie mogli bowiem znieść nakazu: Gdyby nawet zwierzę dotknęło się góry, ukamienowane będzie. A tak straszne było to zjawisko, iż Mojżesz powiedział: Jestem przerażony i drżący. Lecz wy podeszliście do góry Syjon i do miasta Boga żywego, do Jeruzalem niebieskiego i do niezliczonej rzeszy aniołów, do uroczystego zgromadzenia i zebrania pierworodnych, którzy są zapisani w niebie, i do Boga, sędziego wszystkich, i do duchów ludzi sprawiedliwych, którzy osiągnęli doskonałość,  i do pośrednika nowego przymierza, Jezusa, i do krwi, którą się kropi, a która przemawia lepiej niż krew Abla.” Hebr.” 12:18-24) Bo my jesteśmy świątynią Boga żywego – według tego, co mówi Bóg: Zamieszkam z nimi i będę chodził wśród nich, i będę ich Bogiem, a oni będą moim ludem”

2Kor 6:16-17.

Jest tylko jeden Ojciec Święty TYLKO Bóg. I nie ma innego Ojca Świętego….. Bogu samemu pokłon daj. Nie klękaj przed ludźmi, bo to powiedział Pan. Nie może stworzenie ponad Bogiem stać. Pokłon oddaj tylko Bogu bo Tylko ON jest tego Wart. Ojcze Święty Panie Boże nasz tylko Tobie możemy mówić tak!!! Ojciec nasz Niebieski jest tym, który obficie nas obdarowuje we wszelkich błogosławieństwach. W zamian oczekuje od nas tak niewiele. Pragnie jedynie abyśmy ze szczerego serca odwzajemniali Jego miłość, obdarowywali nią innych, zachowywali Jego przykazania – dane nam dla naszego dobra i przyjęli Jego Syna Jezusa Chrystusa jako osobistego Zbawiciela.

W trzecim przykazaniu Bożym czytamy:

 Nie będziesz wzywał imienia Pana, Boga twego, do czczych rzeczy, gdyż Pan nie pozostawi bezkarnie tego, który wzywa Jego imienia do czczych rzeczy. Wj.20,7 (BT).

Przypominam to jedno przykazanie, ponieważ często o nim zapominamy. Wypowiadamy imię Boże w sytuacjach, w których coś nam nie wyjdzie. Zdarza się nawet, że jednym z Jego imion nazywamy człowieka. Zastanów się, jak zachowujesz to trzecie przykazanie. Czy przypadkiem (może do dziś nieświadomie) łamałeś je? Jeśli tak jest to wyznaj to Bogu w modlitwie, postanów że już tego nie uczynisz, a Bóg wybaczy ci. „Ojciec Święty” to zwrot zarezerwowany dla Boga Ojca. Używa go np. Jezus podczas swojej arcykapłańskiej modlitwy: Już nie jestem na świecie, ale oni są jeszcze na świecie, a Ja idę do Ciebie. Ojcze Święty, zachowaj ich w Twoim imieniu, które Mi dałeś, aby tak jak My stanowili jedno.” Jan 17,11 (BT)

Jeżeli Syn Boży – Jezus Chrystus nazywa Boga Ojca „Ojcem Świętym”, to jesteśmy zobowiązani nie używać tego zwrotu do nikogo innego jak tylko do naszego Boga. Nawet jeśli wydaje nam się, że są lub były na święcie osoby godne tego imienia. Świętość imienia Bożego podkreślamy również w modlitwie „Ojcze nasz”, tej którą dał nam za przykład nasz Zbawiciel. Przeczytajmy jej fragment z dwóch Ewangelii: Ojcze nasz, który jesteś w niebie, niech się święci imię Twoje!” Mat.6,9 (BT)

„A On rzekł do nich: Kiedy się modlicie, mówcie: Ojcze, niech się święci Twoje imię; niech przyjdzie Twoje królestwo! Łuk.11,2 (BT)”

Modlitwa ta w swej treści nawiązuje do jednego z imion Bożych, które wspomniałem – „Ojciec Święty” w słowach „Ojcze … święć się imię Twoje”. Przypomnijmy sobie słowa z ewangelii Mateusza: „Nikogo też na ziemi nie nazywajcie waszym ojcem; jeden bowiem jest Ojciec wasz, Ten w niebie. Nie chciejcie również, żeby was nazywano mistrzami, bo jeden jest tylko wasz Mistrz, Chrystus.”

Mat. 23,9-10 (BT).

Zastanów się nad tymi słowami, i proś Boga abyś mógł je zachowywać i właściwie rozumieć.

Biblia

 

Reklamy

Skomentuj

Proszę zalogować się jedną z tych metod aby dodawać swoje komentarze:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google+

Komentujesz korzystając z konta Google+. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

w

Connecting to %s